Vattenfilter för lukt, Thetis

Thetis

  • Svavelväte
  • Oxidation av järn/mangan

Svavelväte

Svavelväte är en giftig brandfarlig gas som bör åtgärdas
Problemet uppstår ofta i syrefattiga miljöer som ex. borrade brunnar där det inte finns tillräckligt med syre vid den organiska nedbrytningsprocessen. Ibland används begreppet ”negativt syre” i stället för att ange halten av svavelväte.

Svavelväte, även vätesulfid är en kemisk förening av svavel och väte. I borrade brunnar så är svavelväte ofta flyktigt förekommande och ”neutraliseras” redan efter några sekunder när vattnet kommit i kontakt med syre. Halten negativt syre motsvarar den mängd syre som skulle behövas för att oxidera svavelvätet till sulfat och ”neutralisera” syrebristen. Begreppet anger inte mängden svavelväte utan används för att få en jämförelse med syrgaskoncentration.

Svavelväte är vid rumstemperatur och atmosfärstryck en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som ”ruttna ägg”. Trots högre molekylvikt än för vatten är vätesulfid betydligt flyktigare, vilket beror på att vatten innehåller starka vätebindningar mellan molekylerna. Vätesulfid är ett reduktionsmedel och oxideras härvid normalt till svavel. Svavelvätets akuta giftighet beror på lokala angrepp på vävnader, främst ögon och lungor, samt hämning av blodets förmåga att transportera syre.

Det hygieniska gränsvärde för svavelväte ligger på 10 ppm. Vid 10 – 50 ppm sker lätt ögonirritation och vid 50 – 100 ppm smärre ögon– och andningsbesvär efter en timmes exponering. Vid 100 – 200 ppm uppstår hosta och ögonbesvär. Yrsel fås inom 10 – 20 minuter och vid exponering under flera timmar kan död inträffa. Vid 500 – 1000 ppm uppkommer snabbt medvetslöshet, lungödem och död.

Rekommenderade gränsvärden är 5 ppm i 8 timmar (respektive 10 ppm i 15 min).

Symptom för påverkan av svavelväte är framför allt huvudvärk, illamående, ögonsveda, orkeslöshet. Vid längre tids påverkan anser forskare att problem med minnet kan uppstå. Ovanlig trötthet, muskelryckningar/ofrivilliga rörelser kan även uppstå efter en betydande tid, framför allt hos driftpersonal på reningsverk där svavelväte anses vara vanligt förekommande.

Svavelväte är också en brandfarlig gas som i blandning med luft är explosionsfarlig vid halter mellan 4 och 46 volymprocent. Vid förbränning av svavelväte bildas bland annat svaveldioxid som också är mycket giftigt.

Lösning
Svavelväte åtgärdas enklast genom att man tillför syre i vattnet för att neutralisera den syrebrist som finns i vattnet. Detta kan göras på flera sätt antingen med en sk. Syreaktivator Thetis, syresättnings hydrofor där man skjuter in syret med en luftinjektor ”Mikronizer”. Är det väldigt mycket svavelväte kan man även behöva en Avluftare, exempel på en sådan är radonett, som avskiljer och ventilerar ut gasen ut ur huset. I riktigt svåra fall krävs det både syreaktivering och avluftning.
Kontakta någon av våra experter så hjälper vi er med råd och tips på hur du går vidare.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning