Effektiva Järnfilter och Manganfilter för renare Vatten

Järnoch mangan är vanliga föroreningar som ofta förekommer tillsammans och kan ge vattnet en oattraktiv rostbrun färg och en otrevlig smak. Hos BRAVA Vattenrening erbjuder vi en lösning för att behandla vatten som är förorenat med både järn och mangan. Våra specialutformade vattenfilter kombinerar effektivt både järn- och manganfiltrering i ett system, vilket säkerställer att halten av båda ämnena reduceras på ett optimalt sätt. Med våra avancerade järnfilter och manganfilter kan du njuta av rent och klart vatten utan oönskade bismaker eller missfärgningar.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Har du gult vatten i kranen?

Har du gult vatten i kranen eller får gula missfärgningar av vattnet kan det innehålla för höga halter av järn. BRAVA Vattenrening kan hjälpa dig att lösa detta med hjälp av ett järnfilter eller manganfilter.

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

Vilket vattenfilter ska jag ha?

Detta är en fråga som vi på BRAVA Vattenrening ofta får. För att kunna svara på den så behöver vi först göra en vattenanalys och behovsanalys, efter det kan vi hjälpa dig ta fram förslag på vattenfilter.

 

Olika typer av järnfilter och manganfilter

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l får en anmärkning och bör åtgärdas, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel – det ska alltså inte drickas. Fakta om Radon Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas vid sönderfall av uran, som finns i berggrunden. Sönderfallet är en naturlig process som sker successivt i en serie där nya ämnen bildas. Vid sönderfallet avges strålning. Radon sönderfaller i sin tur till fasta metallpartiklar som kallas radondöttrar. Serien avslutas med stabilt bly. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Radioaktivitet anges i becquerel (Bq). En becquerel betyder att en atom sönderfaller per sekund. För radon i vatten används oftast enheten becquerel per liter, Bq/l och för luft används becquerel per kubikmeter, Bq/m3 I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l får en anmärkning och bör åtgärdas, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel – det ska alltså inte drickas. Gränsvärdena gäller för vattenverk som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3 vatten per dygn, men även för mindre anläggningar om vattnet används i kommersiell eller offentlig verksamhet. För privata brunnar och mindre anläggningar som inte täcks av dricksvattenföreskrifterna ger Livsmedelsverket rådet att inte använda vattnet som dryck eller till livsmedelshantering om radonhalten överstiger 1 000 Bq/l. Riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/m3. Om den halten överskrids anses miljön i bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. Radon som finns i inomhusluft kan komma från marken via otätheter, från byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet. Lösning Radonfilter kan komma i flera utförande och funktioner, vissa radonfilter använder sig av kol för att binda radonet till sig, kolet byts sedan ut mot ny kol när den är full. Nackdelen radonfilter med kol är att kolet oftast renar alla andra ämne i ett vatten, det gör det svårt att veta livslängd vilket kan resulterar i kostsamma kolbyten i onödan. Vattnet måste även löpande testas för att veta när kolbyte krävs. Effektivast är dock ett radonfilter som avskiljer radonet från vattnet för att sedan leda radonet ut ur huset via ett rör, en sk. radonavskiljare. Brava rekommenderar Radonett då det är ett Radonfilter som även renar processluften från pollen, mögelsporer, damm, lukt och virus/bakterier som kan finnas i miljön runt radonavskiljaren. Radonett mest sålda radonfilter mot radon i vatten. Radonett är sedan 1994 den mest effektiva radonavskiljare i Europa. Radon i vattnet tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst 97% reningsgrad uppnås ofta högre. Radonavskiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH-halt.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.