Vattenfilter för järn, kalk, mangan, Poseidon

Poseidon

 • Kalk
 • Järn
 • Mangan
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, Poseidon

Zeus

 • Kalk
 • Järn
 • Mangan
 • Humus
 • Uran
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos

Oceanos

 • Kalk
 • Järn
 • Järnoxid
 • Mangan
 • Manganoxid
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos

Herkules

 • Kalk
 • Järn
 • Järnoxid
 • Mangan
 • Manganoxid
 • Humus
 • Uran
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, partiklar, grumlighet

Hera

 • Järnoxid
 • Manganoxid
 • Turbiditet
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter

Titan

 • Åtgärdar Lågt pH
 • Järnoxid
 • Manganoxid

Järnfilter - Manganfilter

Järnfilter – Manganfilter finns i många olika utföranden med olika tekniska och fysikaliska egenskaper. Vilket Järnfilter – Manganfilter som fungerar bäst har att göra med dom förutsättningar som råder för just det vattnet. Inget vatten är det andra likt så det är viktigt att titta på alla förutsättningar innan man väljer ett järnfilter. Målet är att välja ett järnfilter som självklart gör uppgiften, men man vill också ha en bra livslängd, enkelt underhåll men framför allt en bra totalekonomi på ditt ägande.

Här följer några exempel på dom vanligaste järnfilter som finns.
Järnfilter – Manganfilter– Sediment rening
Detta är vad man kan kalla det ”Klassiska” järnfilter som oftast består av ett sk. Sandfilter där en skiktad sand fångar upp järnet som då måste vara i sk. Oxidform (utfälld). Järnoxiden lägger sig på toppen av filterbädden som backspolas med jämna mellanrum ut i avloppet.

Fördel: Väldigt billigt sätt att rena järnet på då sand har en låg kostnad i sammanhanget, kräver inga kemikalier för att göra rent sig. Lång livslängd, billigt ägande.

Nackdel: Kräver syresättning för att fungera, järntalet bör inte överstiga 3mg/liter. pH-värdet ska minst överstiga 6,5 råvattenvärde (minst 7,0 som referensvärde). Vid mangan i vattnet ska pH-värdet överstiga 8,0 i råvattenvärde. Höga mängder av organiskt materiel (COD) kan försämra oxidationen och försämra reningseffekten.

Järnfilter – Manganfilter – Katalytisk rening
Här använder man sig av en filtermedia som är behandlad med mangandioxid som skapar ”förenklat” utryckt samma process som vid syresättning fast utan syresättning. Järnet fastnar i filtermassan och backspolas ut i avloppet. Dessa järnfilter innehåller oftast Birm, Greensand eller katalox light. Filtermassorna har olika mängder mangandioxid i sig vilket ger olika effektivitet beroende på förutsättningarna i vattnet. Alla dessa filtermassor renar järn i olika utsträckning men kan även ge negativa effekter på vattnet. Vissa kräver att man byter massan med några år mellanrum, vissa kräver kemikalier som är mindre nyttiga för vår miljö. Ibland kräver även dessa järnfilter extra tillskott av syre för att fungera fullt ut.

Fördel: Relativt billiga filtermedia, filtermedia Greensand och katalox light åtgärdar även svavelväte (Lukt), låg inköpskostnad.

Nackdel: Kräver rätt förutsättningar för att fungera fullt ut (se sedimentfilter ovan), kemikalier är dyra och dåliga för vår miljö. Kräver att man byter filtermassan vilket kan bli väldigt dyrt i längden om man har fel förutsättningar.

Järnfilter – Manganfilter – Jonbytare
Jonbytare arbetar till skillnad från ovanstående järnfilter med vattnet i sitt naturliga tillstånd som är i löst form (jonform). Vattnet ska alltså inte vara i utfälld form som ovan. En jonbytare fungerar bäst på borrade brunnar och där syre inte tillsätts. Jonbytaren binder järn, mangan och även kalk till sig. En saltlösning sugs in vid rengöring, saltet får järn, mangan och kalk att släppa från jonbytaren och kan sedan tillsammans med saltet backspolas ut i avloppet. Detta sköts helt automatiskt och kan antingen tidstyras eller flödestyras beroende på behov.

Fördel: Kräver väldigt lite underhåll, låg totalkostnad, lång livslängd. Vattnet avhärdas dvs. kalk försvinner. Jonbytaren kan även med fördel blanda olika filtermassor i ett Kombinationsfilter som kan lösa flera olika problem med ett och samma vattenfilter.
Nackdel: Kräver salt för att fungera, förfilter krävs på grävda brunnar eller ytvatten som sjöar eller vattendrag.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning