Radonfilter - Radonavskiljare

För att eliminera radon från ditt vatten och därigenom säkerställa en trygg och hälsosam vattenförsörjning erbjuder BRAVA Vattenrening avancerade radonfilter och radonavskiljare. Dessa specialiserade vattenfilter är utformade för att effektivt avlägsna radongas från vattenkällor, vilket minskar risken för radonexponering genom dricksvatten. Med vår beprövade teknologi och tillförlitliga system kan du känna dig trygg med att ditt vatten är fritt från den skadliga gasen radon, vilket bidrar till en säkrare och hälsosammare vattenförsörjning för ditt hem eller företag.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Arsenik, bly, uran och radon i vatten – allt du behöver veta

Dessa ämnen kan förekomma i ditt vatten utan att du märker av dem. Dessa kan orsaka hälsoproblem.

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

Radon i dricksvatten från egen brunn - Livsmedelsverket

Läs mer om Livsmedelsverkets råd om radon i dricksvatten från egen brunn och hur du bör gå till väga för att lösa det.

 

Vad är radon och hur bli jag av med det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l får en anmärkning och bör åtgärdas, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel – det ska alltså inte drickas.

Fakta om Radon

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas vid sönderfall av uran, som finns i berggrunden. Sönderfallet är en naturlig process som sker successivt i en serie där nya ämnen bildas. Vid sönderfallet avges strålning. Radon sönderfaller i sin tur till fasta metallpartiklar som kallas radondöttrar. Serien avslutas med stabilt bly. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Radioaktivitet anges i becquerel (Bq). En becquerel betyder att en atom sönderfaller per sekund. För radon i vatten används oftast enheten becquerel per liter, Bq/l och för luft används becquerel per kubikmeter, Bq/m3

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l får en anmärkning och bör åtgärdas, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel – det ska alltså inte drickas. Gränsvärdena gäller för vattenverk som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3 vatten per dygn, men även för mindre anläggningar om vattnet används i kommersiell eller offentlig verksamhet.
För privata brunnar och mindre anläggningar som inte täcks av dricksvattenföreskrifterna ger Livsmedelsverket rådet att inte använda vattnet som dryck eller till livsmedelshantering om radonhalten överstiger 1 000 Bq/l. Riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/m3. Om den halten överskrids anses miljön i bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. Radon som finns i inomhusluft kan komma från marken via otätheter, från byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

En lösning är radonfilter

Radonfilter kan komma i flera utförande och funktioner, vissa radonfilter använder sig av kol för att binda radonet till sig, kolet byts sedan ut mot ny kol när den är full. Nackdelen radonfilter med kol är att kolet oftast renar alla andra ämne i ett vatten, det gör det svårt att veta livslängd vilket kan resulterar i kostsamma kolbyten i onödan. Vattnet måste även löpande testas för att veta när kolbyte krävs. Effektivast är dock ett radonfilter som avskiljer radonet från vattnet för att sedan leda radonet ut ur huset via ett rör, en sk. radonavskiljare.
Brava rekommenderar Radonett då det är ett Radonfilter som även renar processluften från pollen, mögelsporer, damm, lukt och virus/bakterier som kan finnas i miljön runt radonavskiljaren.

Radonett mest sålda radonfilter mot radon i vatten. Radonett är sedan 1994 den mest effektiva radonavskiljare i Europa. Radon i vattnet tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst 97% reningsgrad uppnås ofta högre. Radonavskiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH-halt.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.