Radonfilter - Radonavskiljare

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l får en anmärkning och bör åtgärdas, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel – det ska alltså inte drickas.

Fakta om Radon
Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas vid sönderfall av uran, som finns i berggrunden. Sönderfallet är en naturlig process som sker successivt i en serie där nya ämnen bildas. Vid sönderfallet avges strålning. Radon sönderfaller i sin tur till fasta metallpartiklar som kallas radondöttrar. Serien avslutas med stabilt bly. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Radioaktivitet anges i becquerel (Bq). En becquerel betyder att en atom sönderfaller per sekund. För radon i vatten används oftast enheten becquerel per liter, Bq/l och för luft används becquerel per kubikmeter, Bq/m3

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l får en anmärkning och bör åtgärdas, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel – det ska alltså inte drickas. Gränsvärdena gäller för vattenverk som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3 vatten per dygn, men även för mindre anläggningar om vattnet används i kommersiell eller offentlig verksamhet.
För privata brunnar och mindre anläggningar som inte täcks av dricksvattenföreskrifterna ger Livsmedelsverket rådet att inte använda vattnet som dryck eller till livsmedelshantering om radonhalten överstiger 1 000 Bq/l. Riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/m3. Om den halten överskrids anses miljön i bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. Radon som finns i inomhusluft kan komma från marken via otätheter, från byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

Lösning
Radonfilter kan komma i flera utförande och funktioner, vissa radonfilter använder sig av kol för att binda radonet till sig, kolet byts sedan ut mot ny kol när den är full. Nackdelen radonfilter med kol är att kolet oftast renar alla andra ämne i ett vatten, det gör det svårt att veta livslängd vilket kan resulterar i kostsamma kolbyten i onödan. Vattnet måste även löpande testas för att veta när kolbyte krävs. Effektivast är dock ett radonfilter som avskiljer radonet från vattnet för att sedan leda radonet ut ur huset via ett rör, en sk. radonavskiljare.
Brava rekommenderar Radonett då det är ett Radonfilter som även renar processluften från pollen, mögelsporer, damm, lukt och virus/bakterier som kan finnas i miljön runt radonavskiljaren.

Radonett mest sålda radonfilter mot radon i vatten. Radonett är sedan 1994 den mest effektiva radonavskiljare i Europa. Radon i vattnet tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst 97% reningsgrad uppnås ofta högre. Radonavskiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH-halt.