Vattenprov på dricksvatten

Livsmedelsverkets logotyp

Om man har egen brunn, borrad eller grävd, bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker.

Många testar sitt dricksvatten då de känner smakförändringar, då vattnet luktar eller då vattnet blivit missfärgat. Men det kan vara andra problem med vattnet utan att man märker av det. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man kontrollerar sitt brunnsvatten minst vart tredje år.

Har man haft problem med vattenkvaliteten eller om man är flera fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör man ta prov minst en gång per år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med provtagning, eftersom små barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet.

Vid överlåtelse av en fastighet är det viktigt att man ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat. Vanligtvis är detta köparens ansvar då det råder undersökningsplikt även på brunnen.

 

För de flesta dricksvattenanläggningar passar det att göra en så kallad normal analys när man ta prov på dricksvattnet. Vad som ingår i den framgår av listan nedan. I vissa fall kan en normal analys behöva utökas med någon eller några analysparametrar. I en normal analys ingår mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska analysparametrar. Finns det misstanke om att det finns andra föroreningar i dricksvattnet, kan analysen behöva utökas med en eller flera parametrar.

Normal analys passar för dig som tar ditt dricksvatten från en brunn, en källa eller en ytvattentäkt, till exempel från en sjö eller ett vattendrag.

Listan för normal analys är inte anpassad för dricksvatten från en avsaltningsanläggning. Sådant dricksvatten har helt andra egenskaper än grundvatten och vatten från ytvattentäkter. 

Normal analys

Mikrobiologiska parametrar

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid 22 °C

Kemiska och fysikaliska parametrar

 • Arsenik
 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Bly
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kadmium
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk syreförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet
 • Uran

Ibland kan listan behöva kompletteras

Ibland behöver listan för normal analys kompletteras med fler analysparametrar. Vilka det är skiljer sig från fall till fall. Till exempel löper dricksvatten från bergborrade brunnar alltid större risk att ha förhöjda halter av radon. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen. Analys av perfluorerade alkylsyror (PFAS) kan behövas i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser eller annan industriverksamhet. På sådana platser kan grundvattnet vara förorenat av PFAS från exempelvis brandskum.

Beroende på behov och situation kan något eller några av nedanstående ämnen också vara aktuella att analyseras:

 • Aluminium
 • Antimon
 • Bekämpningsmedel
 • Bor
 • Cyanid
 • Cyanotoxiner
 • Klor
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Lukt
 • Nickel
 • PAH
 • PFAS
 • Radon
 • Selen
 • Smak

För dig med avsaltningsanläggning

Vatten från en saltvattenanläggning har andra egenskaper jämfört med grundvatten från brunnar och källor och sött ytvatten. Det behövs därför andra analysparametrar än de som ingår i en normal analys. Det finns i nuläget ingen etablerad lista över vilka analysparametrar som bör utföras för avsaltat vatten, men möjliga skulle kunna vara

 • alkalinitet
 • pH
 • klorid
 • mikroorganismer, och eventuellt
 • konduktivitet.

Det kan även vara bra att fråga leverantören av anläggningen, laboratoriet eller sakkunniga, så kallade VA-rådgivare, om vad som är lämpligt att analysera.


Mer information

Här kan ni beställa ackrediterad vattenanalys

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.