Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda.

Konstgjort grundvatten

Om det inte finns tillräckligt stora grundvattenmagasin kan man göra så kallat konstgjort grundvatten. Då pumpar man vatten från till exempel en sjö till en bassäng med grus och sand. Vattnet får sedan långsamt transporteras genom sand- och gruslager – på samma sätt som regnvattnet renas på sin väg genom jordlagren till grundvattenmagasinet.

Där det inte finns tillräckligt med grundvatten eller några möjligheter att göra konstgjort grundvatten får man istället använda vatten från sjöar och vattendrag. Detta ytvatten kräver omfattande behandling och rening som sätter en egen prägel på vattnet.

Var finns grundvattnet?

I Sverige finns det grundvatten överallt i jordlagrens porer och berggrundens sprickor. Men det går inte att finna tillräckligt mycket eller tillräckligt bra vatten var som helst.

Kunskap om jordlagren, berggrunden och grundvattnet gör det lättare att hitta platser där det är lämpligt att anlägga en grundvattentäkt. SGU har samlad kunskap om Sveriges grundvatten vilket gör att vi vet mycket om hur det är fördelat över landet.

Rent ska vara rent

Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas direkt utan behandling. Men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område. En droppe dieselolja kan ge smak åt tusen liter vatten. Därför finns det stora skyltar i de områden som kommunerna tar sitt grundvatten från. Skyltarna talar om att man måste rapportera oljeläckage och liknande händelser.

Men även naturliga förhållanden kan orsaka problem med vattnets kvalitet. Jordlagrens och berggrundens mineralsammansättning kan ge grundvattnet för höga halter av till exempel radon, fluorid och tungmetaller. En vattenanalys avslöjar om vattnet från en brunn eller en källa går att dricka eller inte.

Saltvatten kan ha många orsaker

Det händer att vattnet i en brunn är salt. Det beror oftast på att brunnen ligger nära havet och att saltvatten tränger in i brunnarna via sprickor i berget. Men det kan också bero på att vattnet härstammar från en tid då landet låg under havet och att en del av det vatten som då täckte landet finns kvar i form av salt grundvatten. Det kan också bero på att vattnet löser upp salter som finns i berggrunden, eller på att vägsalt har trängt ner i marken och nått grundvattnet.

Vattnets kretslopp

Vattnet på vår jord cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga avdunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö. En del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom växterna. Resten tränger djupare ned och blir till grundvatten, som långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen.

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. Stenåldersmänniskorna drack samma vatten som vi och som våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, inte bara vi utan också kommande generationer. Vi måste vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs inte kretsloppet.

Dricksvatten

I världen saknar 1,2 miljarder människor rent dricksvatten medan vi i Sverige har nästan obegränsad tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Mer än hälften utgörs av naturligt rent grundvatten som kan drickas utan behandling. Det har en låg halt av organiska ämnen och en jämn, låg temperatur. Det smakar och luktar gott och är av god mikrobiologisk kvalitet. Du behöver bara vrida på kranen för att njuta. Grundvattnet används också i jordbruket för djurhållning och bevattning, som processvatten i industrin och som energikälla genom värmeutvinning.

Du har säkert märkt att dricksvatten smakar mycket olika beroende på var du befinner dig. I staden smakar vattnet på ett sätt och bara några mil därifrån smakar det helt annorlunda. Ibland skiljer sig smaken åt mellan olika stadsdelar.

De olika smakerna beror på var vattnet kommer ifrån och hur det har behandlats innan det tappas ur vattenkranen. I bästa fall kommer det från ett grundvattenmagasin som håller hög vattenkvalitet. Om vattnet är riktigt bra kan det distribueras utan någon behandling alls. Ibland är det enda som behövs en skyddsklorering för att hindra bakterier från att växa i vattnet.

Gynnsamma förutsättningar för bra grundvatten i Sverige

Genom vårt klimat och vår geologi, framför allt de många sand- och gruslagringarna i form av till exempel rullstensåsar, har vi förutsättningar för god tillgång på bra och lätt uttagbart grundvatten. Närmare hälften av vårt dricksvatten utgörs av grundvatten eller så kallat konstgjort grundvatten, det vill säga vatten från sjöar, älvar och åar som filtrerats genom grusavlagringar.

Vattnets kretslopp. Av allt världens vatten är mindre än en procent tillgängligt som dricksvatten för människor. Av detta är hela 95 procent grundvatten.

Vattnets kretslopp. Av allt världens vatten är mindre än en procent tillgängligt som dricksvatten för människor. Av detta är hela 95 procent grundvatten. Resten finns i sjöar och vattendrag, av vilket fyra femtedelar kommer från utströmmande grundvatten, så grundvattnet har en mycket viktig hydrologisk och ekologisk funktion.