Vattenprov

Vilka vattenprov bör jag ta?

Ett gratis vattenprov kan ibland vara en bra början för att skaffa sig en enklare bild av varför ert vatten är missfärgat och de skador som kan uppstå på era vitvaror.
Vill ni veta om ert vatten är tjänligt och drickbart, eller ta reda på vilket vattenfilter ni behöver så krävs en ackrediterad vattenanalys.

I ett gratis vattenprov ingår:

 • Järn
 • pH
 • Totalt hårdhet
 • Grumlighet
 • Lukt
 • Färg
 • Konduktivitet
 • TDS

Kontakta oss direkt på ditt närmaste kontor

Stockholm         |         Örebro

Vattenprov
 

Vad säger myndigheten om vattenprov på egen brunn

Vad säger livsmedelsverket och miljöbalken?

Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning är enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll.

Egenkontroll
Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning är enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll.
Rutinerna för egenkontroll bör utformas av den som producerar dricksvatten eller av den som genom sin distributionsanläggning eller från tankar tillhandahåller dricksvatten. I egenkontrollen bör det ingå regelbunden översyn och kontroll av anläggningen. Anläggningens omgivning bör också kontrolleras så att risken för förorening kan minimeras

Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning bör undersöka vattenkvaliteten regelbundet för att kontrollera att den är förenlig med riktvärdena. För att fortlöpande följa dricksvattenkvaliteten vid enskilda anläggningar bör undersökning göras en gång per treårsperiod med analys enligt nedan ”normal analys”.

Kvalitetsrekommendationer
Dricksvatten bör vara hälsosamt och rent och ha en acceptabel estetisk och teknisk kvalitet. Vattnet kan anses ha dessa egenskaper om vattenkvaliteten är förenlig med de fastställda riktvärden, och mikroorganismer och parasiter, m.m., inte finns i vattnet i sådant antal eller i sådana halter att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Tips på bra information för dig med egen brunn:

 

Särskilda regler för dig som har ett litet företag

 

Vattenprov egen brunn

Ett vattenprov sin vattentäkt är ett första steg för att komma till rätta med olika vattenproblem. Vattenfilter är en stor och viktig investering i ert hem som ska serva er familj i många år framöver, därför rekommenderar vi starkt att man gör ett vattenprov innan man köper ett vattenfilter.

På frågan vad ett vattenprov kostar finns det flera svar, varav det första är: ingenting – det är gratis. Brava Vattenrening bjuder nämligen på ett vattenprov, där upptäcker man ofta dom vanligaste problemen som Järn i vattnet, kalk, färg i vattnet, lukt i vattnet och smak i vattnet. I denna första, och gratis vattenprov ingår kontroll av:

 • Järn
 • Kalk
 • Färg
 • Lukt
 • Hårdhet
 • PH-värde
 • Turbiditet (partikelhalt)
 • Konduktivitet (summan av lösta joner)
 • TDS (summan av alla upplösta ämnen/partiklar)

Kom förbi eller skicka in en flaska vatten märkt med namn och telefonnummer så testar vi ert vatten och meddelar resultatet via telefon.

Kontakta oss för ett gratis vattenprov

Nästa steg är  en vattenanalys är proverna skickas till Eurofins – ett ackrediterat vattenlaboratorium – Livsmedelsverket rekommenderar att man gör detta minst vart tredje år. En så kallad komplett ackrediterad vattenanalys och den kostar hos oss 1 639:-

Paket: Normalkontroll inkl järn elof

 • Humus – Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve
 • Nitrat-kväve
 • Alkalinitet
 • Nitrit-nitrogen
 • Fluorid
 • Sulfat
 • Fosfatfosfor
 • Färg
 • Konduktivitet
 • Lukt vid 20°C
 • pH
 • Turbiditet
 • Aluminium
 • Arsenik
 • Kalcium
 • Kadmium
 • Krom
 • Koppar
 • Järn
 • Kalium
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nickel
 • Bly
 • Antimon
 • Selen
 • Uran
 • Totalhårdhet °dH
 • Nitrit
 • Nitrat
 • NO3/50 + NO2/0,5
 • Fosfat
 • Ammonium
 • Klorid
 • Koliforma bakterier
 • E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C,
 • Järn Fe i vatten, elof – (efter luftning och filtrering)

Rekommenderat tillägg för borrade brunn

 • Radon

Beställ den här