Fullmäktige sammanträder vanligtvis på torsdagar men eftersom det är helgdag i morgon träffas de redan i kväll.

Sannolikt kommer man då att anta det förslag till kommunal vattenförsörjningsplan som samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram under våren.

Syftet med planen är att långsiktigt garantera tillgången på dricksvatten av god kvalitet. Planen ska till exempel användas då nya bostads- och verksamhetsområden samt vägar planeras.

Vattenförsörjningsplanen pekar ut yt- och grundvattenförekomster, samt Lagan, som är eller kan vara viktiga för den framtida vattenförsörjningen i kommunen.

Allt fler risker

Det konstateras i planen att kommunen förvisso är väl försedd med sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster men också att vattenförekomsterna utsätts för allt fler och större risker. En växande stad och ökad bevattning av jordbruksområden är två exempel.

Dessutom är redan i dag flera av kommunens naturliga vattenförekomster förorenade av “olika företagsverksamheter, undermålig privat dagvattenhantering och andra miljöpåverkande verksamheter”.

Till det ska läggas klimatförändringar. I planförslaget berättas exempelvis att nederbörden i Jönköpings län beräknas öka med 10 procent fram till 2100. Mer och kraftigare nederbörd ökar risken för att föroreningar sprider sig till vattenförekomsterna.

Flera medborgarförslag och motioner ska också upp till diskussion på kvällens möte.