08.12.20

Nödvändiga kemikalier till dricksvattenförsörjningen säkerställs

Läs mer här

02 DECEMBER 2020 12:30

Livsmedelsverket fick under våren 2020 i uppdrag av Näringsdepartementet att finna lösningar på eventuella bristsituationer avseende kemikalier till dricksvattenproduktionen under Corona-pandemin.

Grundfrågan handlar om hur privata och offentliga aktörer gemensamt kan prioritera och säkerställa nödvändiga kemikalier för en robust dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening.

Som en del av detta uppdrag har Svenskt Vatten, branschorganisation för landets allmänna dricksvattenproducenter, tagit ansvar för att ta fram en frivillig avsiktsförklaring med privata kemikalieleverantörer, i syfte att så långt möjligt och inom konkurrensreglerna, förse landets kommunala VA-huvudmän med nödvändiga kemikalier.

– Avsiktsförklaringen betyder att vi inom VA-branschen inte behöver starta från noll i den händelse att något oväntat inträffar i omvärlden som kan påverka leveranserna av nödvändiga kemikalier för att klara VA-försörjningen. Nu finns färdiga kontaktvägar och ett gemensamt förhållningssätt, säger Pär Dalhielm, VD hos Svenskt Vatten.

Avsiktsförklaringen representerar ett synsätt där ingående parter gemensamt verkar för ökad robusthet för de samhällsviktiga verksamheterna dricksvatten och avloppsvatten. Situationen som täcks in under avsiktsförklaringen utgår ifrån att det finns varor och tjänster att tillgå på marknaden och att dessa genom samarbeten i branschen fördelas till de relevanta kommunala dricksvattenproducenterna.

Genom att underteckna avsiktsförklaringen formaliseras ett gemensamt förhållningssätt. Avsiktsförklaringen indikerar samsyn och gemensamt ansvar för att prioritera och fördela tillgången på nödvändiga kemikalier där samhällsnyttan är störst avseende dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Tydligheten i budskapet om samarbete skapar trygghet och det skapas även en stabil grund för fortsatt gott samarbete mellan parterna.

De företag som redan nu undertecknat avsiktsförklaringen med Svenskt Vatten är Feralco Nordic AB, Swed Handling AB, WIBAX, Kemira, SNF NORDIC, Omya AB, Nordkalk och Brenntag. Fler företag kan dock tillkomma.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Försörjningen av dricksvatten ska vara trygg och säker. Den här avsiktsförklaringen mellan Svenskt Vatten och företagen som försörjer de kommunala dricksvattenproducenterna med kemikalier är ett viktigt steg för att göra dricksvattenförsörjningen i vårt land mer robust. Jag är mycket glad över ett sådant gott exempel på privat-offentlig samverkan och viljan att värna vårt gemensamma bästa i Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ämnen

Taggar