18.08.16

Giftigt dricksvatten: Faran är inte över

https://norran.se/nyheter/giftigt-dricksvatten-faran-ar-inte-over-639795

 

Publicerad fredag 12 augusti (uppdaterad fredag 12 augusti)

Försvaret tar nu nya prover ur brunnar för att se om de giftiga kemikalierna från F21

spridit sig längre bort.

Det skriver Norrbottens-Kuriren:

För ett år sedan visade det sig att de giftiga ämnen som spridits runt landets flygflottiljer i samband med övning i brandförsvar även drabbat F21 i Luleå. Provtagning av brunnar och grundvatten på Lulnäset någon kilometer söder om flygflottiljen visade att de skadliga ämnena även finns där.

En konsekvens av detta var omedelbart stopp för att dricka vatten ur de brunnar som finns i området samt ett beslut om Lulnäset ska få kommunalt vatten. Tills vidare har vattenförsörjningen skötts med tankbilar.

Nu drar Försvaret österut med sina undersökningar och i sommar tas prover på grundvattnet på Hamnholmen och på Sandön. Precis som på Lulnäset finns här gott om fritidshus med egna brunnar men även en del året runt-boenden.

– Vi söker oss utåt för att se om föroreningarna spritt sig, säger Folke Borgh från Försvarets miljöprövningsenhet.

Han ansvarar för undersökningarna nu precis som han gjorde 2015. Själva provtagningarna och analyserna av detta utförs dock av konsulter som Försvaret anlitar. Folke Borgh berättar att man tar de nya proverna för att kontrollera om fler områden smittats av de skadliga kemikalier som läckt ned i grundvattnet från F21.

– Detta är ett mycket omfattande, komplicerat och mödosamt arbete. Vi letar nanogram av ämnen i grundvattnet. Vi har grundvattenkartor men de är väldigt översiktliga. Det går inte att veta exakt hur grundvattnet rör sig, säger han.

Förra hösten togs prover på Kallaxön söder om Lulnäset. Men efter att ha studerat grundvattnets rörelser söker nu alltså Försvaret öster om flottiljen.

– Vi har även tagit en del prover västerut för att kontrollera det området också, säger Folke Borgh.

De prover som tagits i sommar har ännu inte analyserats. Provsvaren kommer senare i år. Folke Borgh vill inte spekulera i vad de då kommer att innehålla.

– Nej, det går inte att säga. Vi söker oss utåt och vi vet inte ännu hur långt vi kommer att gå för att hitta påtagliga halter. Det vet vi när vi är färdiga, säger han.

De ämnen som spridits genom skumsläckning och annat kallas PFAS vilket är ett samlingsnamn för drygt 800 kemikalier. Boven i dramat är perfluorerade ämnen. Vatten som innehåller mer än 900 nanogram ska inte drickas. På Lulnäset är högsta uppmätta värde 2 246 nanogram. Vid F21:s brandövningsplats uppmättes över 40 000 nanogram.

Ämnena ger ingen omedelbar förgiftning men kan framkalla cancer och störa förmågan att få barn. F21 är inte den enda förband i landet där man hittat skadliga ämnen från brandskum. Försvaret har undersökt ett 20-tal platser och funnit perfluorerade ämnen i grundvattnet på många platser.

Anders Köjs / Norrbottens-Kuriren