Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Brunn och enskild vattentäkt

Använder ert hushåll dricksvatten från egen brunn? Analyserar ni ert brunnsvattnet kontinuerligt? Om inte är det hög tid att göra så nu. På denna sida förklarar vi varför.

I Sverige finns det över en miljon hushåll med permanent boende, och ungefär lika många fritidshus, som får sitt dricksvatten från enskilda brunnar. I de permanenta hushållen lever cirka 300 000 barn under 19 år. Med den kunskapen är det förvånande att endast cirka 25% av alla enskilda brunnar i Sverige beräknas ha en vattenkvalitet som anses tjänlig utan anmärkning.

Alla hushåll och fritidshus med egen brunn omfattas av Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17, ”Försiktighetsmått för dricksvatten”. Dessa råd finns att läsa här.

Socialstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2007 genomförde Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – som är en expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten, ett nationellt tillsynsprojekt där man samlade in 5 000 prover från enskilda brunnar i 225 kommuner.

De ackrediterade vattenlaboratorier som deltog i projektet var:

 • Alcontrol AB
 • Eurofins Sverige AB
 • Gammadata Mätteknik AB
 • Karlskrona kommunlaboratorium
 • Lantmännen Analycen AB
 • Trelleborgs kommunlaboratorium
 • Uppsala kommunlaboratorium
 • Vetlanda Energi och Teknik

Vattenkvalitet och brunnstyp

Enskilda brunnar består vanligtvis av borrade samt grävda brunnar. Överlag ger en borrad bergsbrunn bättre vattenkvalitet då vattnet pumpas upp från ett större djup och på så sätt filtrerats bättre. Det visade sig i ovan nämda undersökning att det var stora skillnader i vattenkvaliteten mellan olika brunnstyper.

Bergsborrade brunnar:

 • 8% otjänligt
 • 26% tjänlig med anmärkning
 • 66% tjänlig

Grävda brunnar

 • 32% otjänligt
 • 35% tjänlig med anmärkning
 • 33% tjänlig

Vanliga orsaker till otjänligt vatten

Föroreningar kommer ofta från avlopp, dynghögar, utedass, åkermark samt ämnen som urlakas ur berggrunden. Bor man nära ett jordbruk och upplever ökade vattenmängder i marken är man extra utsatt för mikrobiologiska föroreningar. Grävda brunnar anläggs ofta ytligt och är speciellt utsatta för ytvattenförändringar. Även material som används i själva dricksvattendistributionen kan ge upphov till föroreningar. Speciellt i form av koppar och bly.

Den vanligaste föroreningen i både grävda och borrade brunnar är mikrobiologisk tillväxt.

När det gäller fysikaliska/kemiska orsaker till otjänligt vatten i bergsborrade brunnar stod arsenik för den största andelen anmärkningar. Närmare 15% av de otjänliga bergsborrade brunnarna var förorenade med just arsenik. Men även uran, fluroid och mangan var relativt vanliga föroreningar. I grävda brunnar var uran och nitrat vanliga orsaker.

Bor man nära kusten finns även risk för ökad salthalt om man har en borrad brunn.

Tecken på föroreningar

Ett säkert tecken på att brunnsvattnet är otjänligt är problem med mag- och tarmsystemet. Får man inte sina vattenproblem åtgärdade kan även njurar, skelett och tänder påverkas på längre sikt.

Andra vanliga tecken på föroreningar är missfärgat vatten, avlagringar på kranen, dålig lukt och fläckig tvätt.

Föroreningar som uran, arsenik och radon kan vara förrädiskt, eftersom det varken luktar eller smakar. Tar vi till exempel uran så beräknas det att 10-20 procent av de bergsborrade brunnarna i Sverige har värden som överstiger gränsvärdet på 15 mikrogram per liter. Detta säger oss att man inte kan vara säker på att vattnet är tjänligt bara för att det smakar bra.

Om du vill säkerställa att ert brunnsvatten är tjänligt bör ert vatten analyseras av ett oberoende vattenlaboratorium. Vi på Brava Vattenrening hjälper till med detta.

Ansvar och att tänka på

Det är viktigt att man som brunnsägare analyserar sin vattentäkt regelbundet eftersom ansvaret enligt miljöbalken för vattenkvaliteten vilar på ägaren av vattenkällan. Det allmänna rådet är att analysera sin brunn vart tredje år. Med tanke på de hälsorisker som är förknippade med vattenföroreningar kan det dock vara bra att få sitt vatten analyserat årligen. Speciellt om man haft vattenföroreningar tidigare.

Att borra en ny brunn

Vid anläggning av en ny brunn rekommenderar vi starkt att du vänder dig till en certifierad brunnsborrare som har kunskaper för att anlägga en brunn på rätt sätt. På så sätt kan du undvika framtida problem.

Vill du har mer information så rekommenderar vi denna PDF, ”Handbok för enskilda brunnar och mindre vattenanläggninar”, framtagen av Socialstyrelsen.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR