E. coli och koliforma bakterier i egen brunn

Escherichia coli, förkortas ofta E. coli.

E. coli lever i de nedre delarna av tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur.

Eftersom sjukdomsframkallande mikroorganismer som påträffas i dricksvatten huvudsakligen härstammar från fekal förorening (förorening från avföring) bedöms den mikrobiologiska dricksvattenkvaliteten genom att mäta förekomsten av indikatorbakterien E. coli. Fynd av denna bakterie ger ett mått på graden av fekal förorening och därmed, indirekt, av risken för sjukdom.

Andra parametrar som mäts är koliforma bakterier och totalantal bakterier. Eftersom flera arter inom dessa grupper kan bryta ner växtmaterial och därmed föröka sig i naturen är de inte lika starkt förknippade med fekal förorening som E. coli. De ger däremot ett mått på brunnens funktion och om vattnet kan vara påverkat av ytligt grundvatten.

Epidemiologiska studier visar på ökad risk för magsjuka hos barn som dricker vatten där E. colibakterier har påträffats, men detta samband ses inte bland vuxna. Det är inte dessa bakterier i sig som orsakar sjukdom, utan i de flesta fall olika tarmvirus som i huvudsak cirkulerar mellan barn under tio år innan en starkare immunitet byggts upp. Andra faktorer som bidrar till en högre känslighet hos barn är att de har en lägre pepsinutsöndring i magsäcken än vuxna och att slemhinnan i tarmen är mer genomsläpplig för vatten. Det finns även belägg för att vuxna som för första gången dricker vatten från en förorenad vattentäkt också har en ökad risk för magsjuka.

Har du fått en anmärkning eller kanske bedömningen otjänligt pga. E. coli så kan vi hjälpa er.

Kontakta oss