​Vattenkiosk-projekt för att spara på dricksvatten

Läs mer här

  •   Apr 21, 2020 17:04 CEST

Växjö kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om bidrag till ett projekt om en vattenkiosk för dagvatten. Vattenkiosker är tankställen där tankbilar och gatusopmaskiner kan hämta vatten i större mängd. I den nya vattenkiosken ska regn- och smältvatten återanvändas, vilket bidrar till att minska förbrukningen av dricksvatten.

Flera tusen kubikmeter dricksvatten per år kan sparas och istället ersättas med renat dagvatten i samband med att projektet genomförs. En vanlig villafastighet förbrukar cirka 150 kubikmeter per år. Om projektet faller väl ut finns det möjlighet att upprätta fler vattenkiosker för renat dagvatten och även för renat spillvatten, för att spara ytterligare dricksvatten.

– Att på det här sättet återanvända dagvatten bidrar till att minska förbrukningen av vårt viktiga dricksvatten. Att använda rätt vatten till rätt ändamål, är en del i att hushålla med vatten, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Dagvatten är benämningen på regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor i staden, och det vattnet kan med viss rening användas till bland annat gatusopning och bevattning av vissa grönytor och fotbollsplaner.

I projektet ingår, förutom att utreda hur stor tillgänglig mängd renat dagvatten det finns och att uppskatta behovet av renat dagvatten för de tänkta ändamålen, att ta fram en lämplig teknisk lösning för tankning och uppförande av en ny vattenkiosk. Även information till kunder och allmänhet ingår.

Vattenkiosken för dagvatten planeras att uppföras intill den befintliga vattenkiosken på Tingsrydsvägen i Växjö. Vattnet som ska användas leds från gator och parkeringsplatser, främst från stadsdelarna Öster och Högstorp i Växjö, via markledningar fram till den stora dagvattendammen på Tingsrydsvägen. I vattenkiosken renas vattnet ytterligare genom filtrering, innan det kan tankas.

– Vi har valt platsen dels för att den är lätt åtkomlig för fordon som ska tanka vatten, och dels för att en av våra största dagvattendammar finns där. Att det redan finns en vanlig vattenkiosk på platsen gör också att det blir billigare att bygga den nya, säger Elisabeth Olsberg, utredningsingenjör på VA-avdelningen.

För mer information och intervjuer
Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, 070-991 29 14
Elisabeth Olsberg, utredningsingenjör VA-avdelningen, 0470-431 26

Bakgrund
I Växjö kommun finns drygt 100 dagvattendammar. Ett sjuttiotal av dem fungerar som fördröjningsmagasin, som hjälper till att utjämna flödet i ledningarna vid kraftiga regn. I de övriga trettio dammarna renas dagvattnet genom att partiklar sedimenterar till botten, och växter i dammen filtrerar och tar upp näringsämnen och metaller från vattnet. I vanliga fall leds det renade dagvattnet sedan vidare ut i närmaste sjö, men med projektet går det nu istället att återanvända vattnet flera gånger.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.