Vid Råberga vattenverk, som tar ytvatten från Stångån, produceras varje år 3,3 miljoner kubikmeter dricksvatten. Vattenverket står därmed för cirka 25 procent av Linköpings dricksvattenförsörjning och förser 33 000 Linköpingsbor med dricksvatten. Linköpings huvudvattentäkt är Berggårdens vattenverk – men om detta skulle slås ut ska Råberga vattenverk kunna försörja samtliga Linköpingsbor med dricksvatten.

På Tekniska verkens begäran har nu länsstyrelsen beslutat att stora delar av Stångån i Linköping, Åtvidaberg och Kinda ska bli ett vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifterna, som träder i kraft den 1 juli, ska garantera en fortsatt bra tillgång till råvatten av bra kvalité. Föreskrifterna rör bland annat hantering av kemiska produkter och anläggningar för avloppsvatten.

Länsstyrelsen konstaterar i beslutet att en råvattentäkt i urban miljö medför belastningar i form av dagvattenledningar, trafik, vägsaltning och läckage från förorenade områden. Stångån passerar även genom jordbruksbygd vilken medför risker i form av bekämpningsmedel.