06.04.18

Rester av växtskyddsmedel i grundvatten

Läs mer här

Nedbrytningsprodukter av den aktiva substansen kloridazon, som användes i ogräspreparatet Pyramin, har konstaterats i nästan 30 procent av undersökta dricksvattentäkter i Danmark.

 Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.
Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.

Det är den danska grundvattenövervakningen som för första gången analyserat vattenproverna efter två nedbrytningsprodukter av kloridazon: desfenylkloridazon och metylfenylkloridazon. Totalt undersöktes 1 698 grundvattentäkter över hela Danmark.

Halterna av desfenylkloridazon som påvisades låg över gränsvärdena i 16,9 procent av proverna. I 4,6 procent av proverna var halterna mer än 10 gånger över gränsvärdet.

I Danmark användes den aktiva substansen kloridazon fram till 1996, främst i betodlingen.

I Sverige användes Pyramin på dispens till och med 2014, samt i ogräspreparatet Fiesta så sent som 2016. Vid en undersökning grundvattnet i Skåne 2016 konstaterades kloridazon i låga halter i två grundvattentäkter.