06.04.18

Rent vatten ingen självklarhet

Läs mer här

Den 22/3 var det världsvattendagen. Man kanske frågar sig varför det behövs en dag för vatten? Vi är bortskämda i Sverige med en god och rik tillgång på friskt vatten. Till och med i den grad att vi spolar våra toaletter med dricksvatten.

Miljöproblem kombinerat med de klimatförändringar som nu pågår driver på för allt fler och större vattenrelaterade kriser runt om i världen. Översvämning, torka och förorenade vattendrag kan bli en effekt av att vi tar bort vegetation eller förändrar vattendrag och sjöar. Om vi försummar ekosystemtjänster så gör vi det svårare att förse alla med det vatten vi behöver för att överleva och må bra.

Tillgången på friskt vatten är en grundförutsättning för att samhället ska fungera. I snitt behöver grödor som odlas för bioenergi åtminstone 1 000 liter vatten per producerad liter biobränsle. Det krävs ungefär 2 700 liter vatten för att framställa en t-tröja i bomull, uppemot 4 000 liter vatten för att producera ett kilo vete och så mycket som 16 000 liter för att producera ett kilo nötkött. Jordbrukets vattenanvändning för mat- och textilproduktion står för 70 procent av all färskvattenanvändning. Konkurrensen om vattnet är således stor.

Att vi alltid ska ha obegränsat med friskt vatten i våra kranar är ingen självklarhet. Vi behöver ta hand om våra dricksvattentäkter för att vi ska kunna fortsätta ha den fantastiska tillgång som vi idag har på friskt och rent vatten.

I Linköping har det på senare år gjorts flera viktiga insatser för att säkra tillgången på bra vatten till kommunens invånare.

– Råberga, ett av kommunens två vattenverk, har totalrenoverats efter närmare 100 år i drift. Det innebär att vi i Linköping har två vattenverk, Berggården och Råberga, som båda har en hög kapacitet och säker rening.

– Tekniska verken har byggt landets första permanenta fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet vid Nykvarns reningsverk. Med ozon renas vattnet på mer än 90 procent av läkemedelsresterna som finns i vattnet.

– Takten i kontrollen av enskilda avlopp har höjts i kommunen. Under en tioårsperiod ska nu alla enskilda avlopp granskas för att minska utsläppen som kan bidra till övergödningen av våra sjöar.

Vi i Miljöpartiet menar att Linköping måste fortsätta arbeta aktivt för att garantera säkert, rent och friskt dricksvatten till alla invånare både nu och i framtiden. Ytterst är det en fråga om att vatten är livsnödvändigt för oss alla.

Vi gröna ser det som en huvuduppgift att ställa om samhället och säkra fungerande ekosystem, friskt vatten, ren luft och odlingsbar jord. Vi försvarar naturen när den hotas av kortsiktiga intressen.

Gunnar Gustafsson (MP)

ordförande bygg- och miljönämnden

Rebecka Hovenberg (MP)

miljökommunalråd