Norrtälje, Orust och Värmdö är de kommuner som har flest enskilda dricksvattenbrunnar i förhållande till antalet invånare. Det visar statistik från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Gotland ligger högt på listan, 6 292 brunnar ger 108 stycken per tusen invånare och plats nummer åtta.

Dock är statistiken missvisande, för det finns i verkligen minst dubbelt så många.

Magnus Pettersson är VA-granskare på Region Gotlands enhet för vatten och avlopp:

– Vi räknar med att det finns 12 000–13 000 brunnar på ön. Gotland har mycket gammal bebyggelse med egen vattenförsörjning och först 1975 blev det lagkrav på att rapportera borrade brunnar till SGU:s brunnsarkiv.

Den stora mängden brunnar kan förklaras med att Gotland är en av de kommuner som har mest spridd bebyggelse.

Men detta är egentligen en parentes, viktigare är vilken standard de enskilda dricksvattenbrunnarna verkligen håller.

Sedan 1990 har 100-undersökningar genomförts vart femte år på Gotland. Då testas vattnet i 100 slumpvis utvalda brunnar. Senast det skedde var 2015, med följande resultat:

42 hade tjänligt vatten.

38 tjänligt med anmärkning.

20 stycken otjänligt vatten.

Under alla år har storleksordningen varit ungefär densamma, vilket visar på ett stort behov av underhåll. Saltvatteninträngning är ett av de större problemen, särskilt längs kusterna . Ofta beror det på för djupa eller på andra sätt felaktigt anlagda brunnar.

Det kan åtgärdas med en typ av ”rotfyllning” då en blandning av lera och betong tätar den saltpåverkade delen.

100-undersökningarna har visat ett samband mellan saltinträngning och förekomsten av bor i vattnet. I tio års tid har borhalter över Livsmedelsverkets gränsvärden uppmätts på ön.

Bor kan, enligt en forskningsstudie från Karolinska institutet, påverka fosters storlek.

Det kan även vara på sin plats att se över så att ytvatten och smådjur tar sig ner i brunnen.

Livsmedelsverket råder dessutom att testa vattnet åtminstone vart tredje år. Magnus Pettersson är inne på samma linje, det är inte alltid smak och syn kan avgöra vattnets friskhet.

– Kontakta ett laboratorium, hämta en provflaska, ta vatten ur kranen och sänd tillbaka. Kemiska föroreningar är tack och lov ovanligt, vanligare är bakterier i vattnet, säger han.

Rent allmänt, hur står det till med brunnarna på ön?

– Ganska dåligt, det finns ofta väldigt mycket att förbättra.