18.12.17

Mälarens dricksvatten hotat när havet stiger

Läs mer här

Slussen-projektet (Christer Söderäng) bemötte förra veckan Sven-Olof Blomsters farhågor beträffande Nya Slussen och översvämningar. Sven-Olofs farhågor är motiverade och svaret felaktigt.

Nya Slussen bygger helt på SMHI:s bedömning från 2008 att havets högsta nivå globalt år 2100 är 1,0 m. Detta innebär att man helt uteslutit effekter av det stigande havet precis som Christer säger. Problemet är att SMHI (äntligen) tagit tillbaka sin bedömning utan att ge någon ny. Ansvaret överlåts helt till byggherren.

Enligt senaste vetenskapliga bedömning (NOAA jan. 2017; rapport till USA:s regering) är den övre sannolika nivån år 2100 + 2,5 m på grund av smältvatten från Antarktis. Detta innebär att redan idag kan inte den garanterade maximala avbördningen från Mälaren på 2 000 kubikmeter/sekund upprätthållas. Extrem nederbörd innebär fortfarande att översvämningar inträffar och risken ökar för varje år efter 2030 när havet kan stiga lika mycket som landet.

Men värst är att redan runt år 2050 kan havet vid högvatten nå Mälarens nivå så ofta och/eller så länge att alla ”slussportar” måste stängas. Då kan Mälaren stiga med 1 cm/timme och hela Mälaren drabbas av mycket allvarliga översvämningar. Eftersom Nya Slussen inte byggs för högre havsnivåer än + 0,5 m lokalt år 2100 kommer då saltvatten kunna tränga in i Mälaren och förstöra dricksvattnet för 2,5 miljoner människor.

Så situationen är allvarligare än Sven-Olof fruktar. Nya Slussen bryter mot länsstyrelsernas rekommendationer från 2015 om byggande nära vatten. Länsstyrelsen, Kammarkollegiet och Havs- och Vattenmyndigheten överväger för närvarande en begäran att ompröva hela vattendomen och därmed sannolikt stoppa Slussen-bygget i sin nuvarande utformning.

Detta känner Stockholms stad och Slussen-projektet till och det är anmärkningsvärt att det inte redovisas.

Stellan F. Hamrin, Fil. Dr Limnologi, forskare och fd ämnesråd vid miljödepartementet