Replik på “Öka kraven på försvaret – för Vätterns skull“, V, 31/3.

Dricksvatten är något vi i Sverige länge kunnat ta för givet, men i takt med klimatförändringarna och miljöförstöring blir vattenförsörjning en viktig framtidsfråga. På många håll i landet, och även här i Östergötland, har vi sett sjunkande vattennivåer, vilket gör att vi måste samla kraft för att säkra vårt vatten i framtiden.

Koalition för Linköping är väl medvetna om detta och arbetar därför aktivt tillsammans med Tekniska verken för att garantera en god vattenkvalitet även i framtiden. Linköpings dricksvatten produceras vid de två vattenverken, Berggården och Råberga. Vattnet tas från Motala Ström (Ljungssjön) respektive Stångån. För att ytterligare stärka och skydda dricksvattenförsörjningen har Tekniska verken föreslagit att både Berggården och Råberga bör utgöra riksintresse för dricksvattenförsörjning.

För att minska miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag har Linköpings kommun höjt tempot i tillsynen av enskilda avlopp för att minska läckaget av näring och Tekniska verken blir först i Sverige med att rena läkemedelsrester i avloppsvattnet. Det är viktiga bidrag till levande vattendrag.

De hot mot Vätterns vatten som nämns i artikeln är miljöfarliga verksamheter som prövas i enlighet med miljöbalken av antingen länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Om Linköpings kommun är berörd ges kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet, vilket kommunen då gör.

Linköpings kommun yttrade sig nyligen i riksintresseutredningens betänkande ”Planering och beslut för hållbar utveckling”. Där skriver vi att det är viktigt att ett nytt riksintressesystem även säkerställer ett förstärkt skydd för dricksvattentäkter kopplade till vattenanläggningar av riksintresse.

Sammantaget arbetar Koalition för Linköping aktivt för att Linköpingsbornas dricksvatten ska vara tryggat även i framtiden.

Rebecka Hovenberg (MP)

miljökommunalråd Linköping