Klimatförändringar − stora utmaningar för Blekinges dricksvatten

•  Apr 26, 2016 15:05 CEST

För Blekinges del är det särskilt viktigt att säkra vattentillgången under sommarmånaderna. Sommartid beräknas vattentillgången minska med uppemot 40 procent fram till nästa sekelskifte. Klimatförändringarna leder också till ökad risk för spridning av föroreningar. Nu lämnar Dricksvattenutredningen sitt slutbetänkande till Regeringen och presenterar vilka åtgärder som behöver genomföras för att trygga Sveriges vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv.

Bra dricksvatten i våra kranar har länge varit en självklarhet i Sverige. Klimatförändringar med bland annat ökad nederbörd, översvämningar, utdragna torrperioder, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på bra dricksvatten. Dessa utmaningar kräver förebyggande strategiskt samordning mellan flera aktörer för att säkerställa bra dricksvatten i framtiden.

− För Blekinges del är det särskilt viktigt att säkra vattentillgången under sommarmånaderna. Huvuddelen av befolkningen får sitt dricksvatten från vattendrag och sjöar. Sommartid beräknas vattentillgången minska med uppemot 40 procent fram till nästa sekelskifte, berättar Cecilia Näslund som är klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen.

− I Blekinge står industrin för drygt 60 procent av den totala vattenanvändningen, så tillgången till bra vatten har stor betydelse även för näringslivet, jordbruket och för ekonomin i stort. Det är också viktigt att vi ser till att skydda de vattenresurser som vi behöver för framtiden så att de inte förorenas. Vattendragen rinner genom stora områden och här är det viktigt med samarbete mellan kommunerna så att inte grannens vatten råkar förorenas, säger Cecilia Näslund.

I länet finns många kommunala vattentäkter som saknar vattenskyddsområde, eller som har gamla skyddsområden där föreskrifterna är föråldrade och inte fungerar som ett bra skydd. Kommunerna och Länsstyrelsen arbetar med att inrätta och revidera vattenskyddsområden men arbetet är tidskrävande och därför går det långsamt. Under året arbetar Länsstyrelsen också med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan som ska peka ut vilka vattenresurser som kommer att vara viktiga i perspektiv av flera generationer. Det pågår också arbete för att kartlägga och spåra föroreningar från tidigare verksamheter som riskerar att spridas till våra vattentäkter. Ett exempel är PFAS-föroreningen i Kallinge som upptäcktes tack vare Länsstyrelsens arbete med att kartlägga föroreningar.

− För att säkra tillgången till bra dricksvatten i framtiden är det viktigt att dricksvattenfrågan har en central roll både i samhällsplaneringen och för vår krisberedskap, säger Lars Olsson, Länsstyrelsens avdelningschef för samhällsutveckling.

  • Ett regionalt perspektiv med ökad inriktning på mellankommunal samverkan och långsiktighet krävs för att säkra och förvalta en god tillgång på rent dricksvatten i hela landet.
  • För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning krävs ett strategiskt arbetssätt genom hela kedjan, från planeringsunderlag och översiktlig planering, till den operativa verkställande nivån.
  • Med regionala vattenförsörjningsplaner för hela landet skapas goda förutsättningar för en strategisk behandling av vattenfrågan i kommunernas översiktsplaner enligt plan- och bygglagen, där länsstyrelsen bistår med sakkunskap och verkar för mellankommunal samordning.
  • Vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter och relevanta områdesgränser behöver finnas för alla större allmänna vattentäkter.

Läs mer om Dricksvattenutredningen

För mer information kontakta Cecilia Näslund, klimat- och energisamordnare, tel. 010-224 01 86.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

 

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.