20.05.16

Klimatet påverkar tillgången på dricksvatten

Idag har den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” överlämnats till regeringen. SMHI har deltagit i flera av utredningens referensgrupper och har också tagit fram underlag om hur klimatet kan komma att ändras i framtiden och därmed påverka dricksvattnet.

Dricksvattenutredningen har arbetat med dricksvattenfrågan i ett brett perspektiv. Några viktiga frågor är klimatförändringarnas förväntade effekt på dricksvattnet, vattentäkternas skydd och hur vattenkvaliteten ska kontrolleras.

Vanligare med vattenbrist på sommaren

SMHI har som underlag till utredningen tagit fram flera rapporter med kunskap om klimatförändringar i olika delar av landet. Fokus har legat på de parametrar som är relevanta för dricksvattenförsörjningen, till exempel vattentillgången i framtiden.

– Vattentillgången i sjöar och vattendrag väntas förändras och förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela året väntas Sverige få ökad nederbörd och därmed en ökad vattentillgång i större delen av landet. Däremot visar analyserna på en minskad vattentillgång under sommarmånaderna. De största minskningarna väntas i östra Götaland. Det är en följd av att mer vatten avdunstar när det blir varmare, säger Anna Eklund, hydrolog på SMHI, och fortsätter:

– Redan idag förekommer ibland vattenbrist i detta område och i framtiden väntas det bli vanligare.

Kartor visar framtida vattentillgång
Förändring i vattentillgång i vattendragen från 1963-1992 till 2069-2098 under hela året samt årstiderna. Kartorna gäller för scenariet RCP8.5, som innebär fortsatt höga utsläpp av växthusgaser. Röda färger innebär en minskad vattentillgång och blå färger en ökad vattentillgång.
Förstora Bild

Viktig regional planering

Ett av utredningens förslag är att alla länsstyrelser ska ta fram regionala vattenförsörjningsplaner, som ska innehålla en kartläggning av dagens och framtidens behov av dricksvatten och vilka vattenresurser som finns.

– I det arbetet har SMHI en viktig roll i att förmedla mer kunskap om hur klimatet förändras i olika delar av Sverige och därmed påverkar våra vattenresurser, menar Anna Eklund.