Grundvatten kan bli riksintresse

Riksintresseutredningen presenterade förra veckan sina förslag. Att grundvatten nu kan bli riksintresse är positivt för att säkra en trygg dricksvattenförsörjning. Vattentäkter behöver dock starkare skydd.

Utredningen har sedan början av 2014 sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov. Svenskt Vatten tycker att det är positivt att grundvattenförekomster som har stor nationell betydelse för dricksvattenförsörjningen nu kan bli riksintresse. Mer än 70 % av Sveriges befolkning har dock ytvattenbaserad dricksvattenförsörjning. Utredningen anser att möjligheten att förklara vattenområden som “väsentligt allmänt intresse” tillsammans med länsstyrelsernas tillsyn och möjlighet att ingripa ger tillräckligt skydd. Här anser Svenskt Vatten att alla slags vattentäkter som behövs för regional dricksvattenförsörjning måste kunna vägas ”på lika villkor” mot andra viktiga riksintressen.
Vattentäkter behöver starkare skydd
Trafikleder, försvarets intressen och naturskyddsområden är några exempel på riksintressen. Enligt utredarna är det ett problem att antalet områden har ökat och i dag utgör närmare hälften av landets yta. Inom drygt halva Sverige kan alltså staten ingripa i kommunernas planering och besluta om ändrad markanvändning.
Det starkaste skyddet för råvatten är vattenskyddsområden. Att inrätta sådana är dock en arbetskrävande process med intressekonflikter och långa handläggningstider. Många vattentäkter saknar idag fastställda vattenskyddsområden. Att kunna utpeka en vattentäkt som riksintresse eller väsentligt allmänt intresse är då ett bra sätt att få in hänsyn till dricksvattenförsörjningen i samhällsplaneringen.
Läs hela utredningen ”Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser”
https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201599/
I Svenskt Vattens tidning som kommer ut den 29 februari 2016 kan du läsa mer om utredningen och vattenskydd.
Kontakt
Gullvy Hedenberg
Gisela Holm

Utredningen har sedan början av 2014 sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov. Svenskt Vatten tycker att det är positivt att grundvattenförekomster som har stor nationell betydelse för dricksvattenförsörjningen nu kan bli riksintresse. Mer än 70 % av Sveriges befolkning har dock ytvattenbaserad dricksvattenförsörjning. Utredningen anser att möjligheten att förklara vattenområden som “väsentligt allmänt intresse” tillsammans med länsstyrelsernas tillsyn och möjlighet att ingripa ger tillräckligt skydd. Här anser Svenskt Vatten att alla slags vattentäkter som behövs för regional dricksvattenförsörjning måste kunna vägas ”på lika villkor” mot andra viktiga riksintressen.

Vattentäkter behöver starkare skydd
Trafikleder, försvarets intressen och naturskyddsområden är några exempel på riksintressen. Enligt utredarna är det ett problem att antalet områden har ökat och i dag utgör närmare hälften av landets yta. Inom drygt halva Sverige kan alltså staten ingripa i kommunernas planering och besluta om ändrad markanvändning.
Det starkaste skyddet för råvatten är vattenskyddsområden. Att inrätta sådana är dock en arbetskrävande process med intressekonflikter och långa handläggningstider. Många vattentäkter saknar idag fastställda vattenskyddsområden. Att kunna utpeka en vattentäkt som riksintresse eller väsentligt allmänt intresse är då ett bra sätt att få in hänsyn till dricksvattenförsörjningen i samhällsplaneringen.

Kontakt: Gullvy Hedenberg eller Gisela Holm

Läs hela utredningen ”Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser”.

I Svenskt Vattens tidning som kommer ut den 29 februari 2016 kan du läsa mer om utredningen och vattenskydd.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.