På flera ställen i Sverige, bland annat Kallinge, Tullinge och Uppsala, har grundvattnet förorenats av fluortillsatser i brandskum. Det handlar om olika former av poly- och perfluorerade alkylsubstanser, så kallade PFAS-ämnen, som är långlivade i naturen och misstänks vara giftiga om de intas i höga halter under lång tid.

Livsmedelsverket har tagit fram rekommendationer för hur mycket PFAS som får förekomma i dricksvatten. De innebär att summan av olika PFAS-ämnen bör ligga under 90 nanogram per liter vatten.

Men det är alldeles för högt, anser den danske forskaren Philippe Grandjean. Han är professor i miljömedicin vid Syddansk Universitet i Danmark, samt gästprofessor vid Harvard University i USA.

– Den enda lämpliga halten för PFAS i dricksvatten, när det gäller människor som redan har exponerats för stora mängder av ämnena, är en gräns på noll. Det är det enda sättet att snabbare få ämnena att lämna kroppen, säger han.

Den främsta anledningen till hans inställning är nya forskningsrön som visar att hög exponering av PFAS försämrar resultatet av vaccinationer.

– Vi har gjort studier på mer än tusen barn och resultaten visar att ju högre PFAS-exponering barnen har utsatts för, desto sämre svarar de på vaccinationer. Det leder till högre risk att barnen drabbas av infektionssjukdomar. Det har vi sett i Norge, Danmark och på Färöarna, berättar han.

Även en mindre studie på vuxna har bekräftat resultatet. Trots vaccinationer visade kurvorna över antikroppar i blodet inga ökningar för några av deltagarna.

– Två av de vuxna hade helt plana kurvor. Vi vaccinerade dem och de svarade inte. De hade den högsta koncentrationen av PFAS i kroppen, säger Philippe Grandjean.

Förra året gick statliga National Toxicology Program i USA igenom forskningsresultat om de två PFAS-ämnena som anses värst, PFOS och PFOA, och kom fram till att de kan skada immunförsvaret hos människor.

– Vi vet inte exakt hur mekanismerna fungerar än, men vi vet att PFOS och PFOA kan störa immunsystemet och ämnesomsättningen. Ämnena kopplas också till fetma och troligen cancerrisk, säger Philippe Grandjean.

Forskning i Danmark visar även att kvinnor som har exponerats av höga halter av PFAS löper ökad risk att få missfall.

– Vi kan också se att barn löper en ökad risk att drabbas av infektioner om mamman har haft höga koncentrationer av PFAS i sitt blod. Vi vet att PFAS överförs till barnet via moderkakan och bröstmjölk, säger Philippe Grandjean.

Han är kritisk till dagens riktvärden som reglerar hur höga PFAS-halterna får vara i dricksvatten och anser att de baseras på gammal kunskap. Det gäller riktvärden utfärdade av EU, USA och Sverige.

– I USA har miljömyndigheten satt gränsen för PFOS och PFOA till 70 ng/l, men olika delstater har också utvärderat gränsen och New Jersey föreslår en gräns på 14 ng/l baserat på cancerrisken, säger han.

Men när Philippe Grandjean beräknar hälsoriskerna landar han i att riktvärdena borde vara ännu lägre. För PFOA ligger den amerikanska miljömyndigheten ungefär 100 gånger för högt, menar han.

Även New Jersey och Sverige har för höga riktvärden, enligt Philippe Grandjean.

– De ligger alldeles för högt. PFAS ackumuleras under hela livstiden, överförs till bröstmjölk och har även vid låga exponeringar ett tydligt samband med effektlösa vaccin. För att förhindra detta måste vi nå lägre exponeringsnivåer.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa håller på med en genomgång av forskningsresultat om PFOA för att eventuellt justera sin rekommendation om hur mycket som är säkert att få i sig per dag, ett så kallat tolerabelt dagligt intag.

– Historiskt sett brukar Efsa inte använda försiktighetsprincipen. Jag tror att de kommer att sänka nivån, men tyvärr tror jag inte att den kommer att bli så låg som jag skulle rekommendera, säger Philippe Grandjean.

Läs mer: EU förbjuder flera fluorbaserade ämnen

Han är starkt kritisk till dagens kemikalielagstiftning, både i EU och i USA, för att den inte kräver att kemikalier testas för sin eventuella påverkan på immunförsvaret innan de släpps ut på marknaden.

– Vi forskare kan inte genomföra experiment där vi ger folk en kapsel varje dag och ser om de får cancer eller immundefekter. Det skulle vara oetiskt. Men det var ungefär vad som hände. Man trodde att PFAS var säkra och släppte ut dem i alla möjliga produkter och i naturen och nu exponeras hela världen för dem. Och eftersom ämnena är väldigt stabila kan vi inte avbryta experimentet nu när vi har insett att de är giftiga, säger han.

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och omfattar en stor grupp ämnen. Fler än 3 000 kommersiella PFAS har identifierats på världsmarknaden.

Ämnena har tillverkats och används sedan 1950-talet, bland annat för sin förmåga att avvisa fett, smuts och vatten.

I brandskum har PFAS-ämnen använts på grund av sin filmbildande förmåga, som underlättar släckning av vätskebränder. När brandmän har övat med brandskum har de långlivade ämnena trängt ner i grundvattnet som sedan har pumpats upp som dricksvatten.

Det ämne som anses värst i PFAS-gruppen, PFOS, är förbjudet inom EU. PFOA ska förbjudas om tre år i EU. https://www.nyteknik.se/miljo/eu-forbjuder-flera-fluorbaserade-amnen-6812439

PFOS står för perfluoroktansulfonat.

PFOA står för perfluoroktansyra.