18.08.16

Brandförsvarets kemikalier kan ha förorenat dricksvattnet

Förbjudna kemikalier från brandförsvarets övningsområde i Ågesta har läckt ut i miljön. Storstockholms brandförsvar måste nu ta prover i brunnar i området för att se om dricksvatten är påverkat av hälsovådliga kemikalier.

Vidja är ett lantligt samhälle i Huddinges utkant, ett bostadsområde där allt fler fritidshus görs om till permanentboende. Alla har egen brunn. En dryg kilometer bort ligger brandövningsfältet i Ågesta, där Storstockholms brandförsvar har övningar, och i förra veckan kom det upp anslag i området om att brandförsvar under sommaren ska ta prover på brunnsvattnet, för att försäkra sig om att inga kemikalier har läckt ut.

– Det är inte roligt naturligtvis. Det är inte så förvånande om skummet har gått ned i grundvattnet, men det är ju bra om de kollar upp det, säger Evelyn Windesjö, som sitter i styrelsen för Vidja vägförening och bor i området.

Det var Stockholm Vatten som vid en provtagning i mars 2015 hittade föroreningar av fluorhaltiga kemikalier, PFAS, i avloppsvattnet. Ämnena är sedan 2008 förbjudna inom EU men har tidigare använts i brandsläckskum. Ämnet är miljöfarligt, och om man under lång tid får i sig det, till exempel genom dricksvattnet, så kan det vara hälsofarligt. Huddinge kommun har förelagt brandförsvaret att före den 31 augusti ta prover på dricksvattnet i ett urval av de boendes brunnar.

– Höga halter av de här ämnena har hittats i en pumpstation för avloppsvatten där de normalt inte ska finnas. I det här skedet handlar det om att ta reda på var det har spridit sig. Det är absolut inte bra om det finns i dricksvatten, säger Staffan Stafström, miljöchef i Huddinge kommun.

Ågesta har funnits som brandövningsfält sedan 1980-talet. Det var efter föreläggande från kommunen som Storstockholms brandförsvar under 2016 låtit ta prover på flera platser inom övningsfältet och då hittat förhöjda halter av de förbjudna fluorföreningarna på flera ställen, bland annat i grundvattnet i ett bergrum under brandövningsplatsen. Sweco som gjort undersökningarna bedömer att det finns risk för att föroreningarna sprids bland annat genom att släckvatten släpps ut i det kommunala avloppet, och genom marken via grundvattnet, så att dricksvattenbrunnarna i närheten förorenas även om den risken bedöms som liten.

– Vi har inga dricksvattenbrunnar precis bredvid oss i Vidjaområdet. Vi har tagit prover på fisk i Orlången, men inte sett någon påverkan. Men för säkerhets skull gör vi nu det här proverna i augusti, säger Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar. Samtidigt påbörjar brandförsvaret en sanering av markföroreningarna i Ågesta. Den egna reningsanläggningen har stängts, så att inga föroreningar släpps ut i det kommunala avloppet, och ska förses med nya filter.

– Det här ämnet är svårnedbrytbart och är skadligt för hälsa och miljö. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt få fram lösningar.

Storstockholms brandförsvar förklarar de höga halterna med att det tidigare använts vid skumsläckning, framför allt med handbrandsläckare. Samtidigt har brandförsvarets egna undersökningar visat att de farliga ämnena finns i nyinköpta handsläckare som använts i nutid.

– Vi har slutat med att använda handbrandsläckarna. Vi ska gå vidare med det här med vår leverantör.

Hur allvarligt ser du på det här?

– Det är jätteallvarligt. Vi ska följa all lagstiftning, och sanera för att minska vår miljöpåverkan.

 

Anna Gustafsson